wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin SKLEPU

Regulamin SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
działającego pod domeną: www.motodiagnostyka.com.
Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego
www.motodiagnostyka.com oraz Administratorem sklepu internetowego jest firma:

MANSA MUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8
61-806 POZNAŃ
tel. +48 696 930 696 lub 530 894 984
e-mail: mansa2021musa@gmail.com

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod
numerem NIP: 7831838353, REGON: 389172828

Niniejszym Regulamin podzielony jest na dwie części:
1) Część A – mająca zastosowanie w obrocie profesjonalnym,
2) Część B – mająca zastosowanie w sprzedaży konsumenckiej.
A. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD
ADRESEM WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM STOSOWANY W
OBROCIE PROFESJONALNY PRZEZ INTERNET (dalej: Regulamin dla
przedsiębiorców)
I. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w Regulaminie dla przedsiębiorców
Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszym Regulaminie dla przedsiębiorców, niezależnie
od tego czy w dalszej części Regulaminu dla przedsiębiorców zostaną użyte w liczbie pojedynczej czy
mnogiej, oznaczają odpowiednio:
1) RdP – niniejszy Regulamin dla przedsiębiorców, tj. część A Regulaminu Sklepu
Internetowego prowadzonego pod adresem WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM,
2) MANSA MUSA SP. Z O.O. prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą: MANSA MUSA SP. Z O.O., ul. ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8
61-806 POZNAŃ
NIP: 7831838353, REGON: 389172828, który, jako sprzedający, zawiera Umowę
z Kupującym,
3) Kupujący – przedsiębiorca, który zawiera z MANSA MUSA Umowę,
4) Strony – łącznie MANSA MUSA  i Kupujący,
5) Umowa – każda umowa sprzedaży Towarów zawarta przez MANSA MUSA jako
sprzedającego i Kupującego, na warunkach określonych w RdP,
6) Towar – oferowane przez MANSA MUSA do sprzedaży artykuły do diagnostyki
pojazdów lub inne rzeczy, będące przedmiotem Umowy pomiędzy MANSA MUSA
jako sprzedającym a Kupującym, na warunkach określonych w RdP,

7) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
8) Cena – cena za Towar określona w Przyjęciu Zamówienia. Cena obejmuje cenę netto za
Towar oraz należną w dniu Przyjęcia Zamówienia kwotę podatku VAT,
9) Zamówienie – oferta zawarcia Umowy składana MANSA MUSA przez Kupującego,
10) Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie składane przez MANSA MUSA, jako
sprzedającego o przyjęciu oferty Kupującego, skutkujące zawarciem Umowy, na
warunkach wskazanych w tym Przyjęciu Zamówieniu oraz w RdP.
II. Zastosowanie
1. RdP normuje zasady dotyczące zawierania i realizacji Umów sprzedaży Towarów przez MANSA MUSA, jako sprzedającego na rzecz Kupujących, w tym w szczególności wzajemne
prawa i obowiązki Stron.
2. Do każdej Umowy sprzedaży Towarów zawieranej przez MANSA MUSA z Kupującym,
stosuje się niniejsze  RdP. Do transakcji sprzedaży Towarów nie stosuje się żadnych ogólnych
warunków lub wzorców umów stosowanych przez Kupującego.
3. Przed zawarciem Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z RdP. Kupujący
potwierdza fakt zapoznania się i akceptację wszystkich postanowień niniejszego RdP przy
rejestracji w systemie Sklepu Internetowego oraz przed ostatecznym potwierdzeniem
zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
4. RdP wiąże Kupującego z chwilą złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, Klient
jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym RdP.
5. Informacje udzielane przez MANSA MUSA w jakiejkolwiek formie i postaci, w
szczególności ogłoszenia, kalkulacje i reklamy nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego i nie są wiążące dla MANSA MUSA, chyba że dokument taki lub RdP
wskazuje, iż stanowią one ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień RdP może nastąpić wyłącznie za
uprzednią pisemną zgodą MANSA MUSA, wyrażoną pod rygorem nieważności.
7. RdP podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej
WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM
8. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MANSA MUSA przyjęcie
przez niego RdP przy którymkolwiek Zamówieniu, stanowi akceptację stosowania RdP do
wszystkich Umów zawieranych później do czasu zmiany treści RdP.
III. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest poszczególny Towar, wskazany w Przyjęciu Zamówienia, który
Kupujący zobowiązuje się kupić od MANSA MUSA.
2. MANSA MUSA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki Towarów wskazanych w
Przyjęciu Zamówienia, zamierzającej do ulepszania oferowanych do sprzedaży Towarów. W
przypadku dokonania zmian, MANSA MUSA deklaruje, że zmienione Towary będą
posiadać co najmniej taką samą przydatność i funkcjonalność oraz zastosowanie, jak Towary
opisane w Przyjęciu Zamówienia.

IV. Zamówienia
1. Kupujący składa w MANSA MUSA Zamówienie:
1. poprzez sklep internetowy pod adresem: WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM,
2. poprzez korespondencję elektroniczną, na adres e-mail
motodiagnostyka2010@gmail.com

2. Zamówienie przesłane przez Kupującego musi zawierać szczegółowe informacje o
zamawianym Towarze, w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące
pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
3. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia MANSA MUSA swoje szczegółowe dane,
a na żądanie MANSA MUSA również kopie następujących dokumentów:
1. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z
ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednika właściwego dla państwa w
którym zarejestrowany jest Kupującego,
2. decyzji o nadaniu numeru REGON,
3. decyzji o nadaniu numeru NIP.
4. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III ust. 3 RdP nie
dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają z MANSA MUSA w
stałych stosunkach handlowych.
5. W przypadku złożenia przez Kupującego wadliwego Zamówienia (tj. niezgodnego z RdP) lub
też w przypadku wątpliwości MANSA MUSA co do treści Zamówienia, MANSA MUSA informuje o tym fakcie Kupującego, który modyfikuje swoje Zamówienie
i przesyła je ponownie do MANSA MUSA.
6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą, gdy MANSA MUSA, w odpowiedzi na
Zamówienie, prześle Kupującemu Przyjęcie Zamówienia, w którym określi wszystkie istotne
elementy Umowy Stron, w szczególności Towar będący przedmiotem zamówienia, Cenę oraz
warunki zapłaty i warunki dostawy.
7. Samo złożenie przez Kupującego Zamówienia nie wiąże MANSA MUSA, a brak
odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia Zamówienia.
8. W przypadku przyjęcia przez MANSA MUSA Zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący
związany jest treścią Przyjęcia Zamówienia (a więc Zamówienia z zastrzeżeniami), o ile nie
przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag
uważa się za złożenie przez Kupującego nowego Zamówienia.
9. Cofnięcie (anulowanie) Zamówienia przez Kupującego zawsze wymaga uprzedniej pisemnej
zgody MANSA MUSA.
10. Kupujący oświadcza, że wszystkie Zamówienia złożone przez niego lub jego pracowników za
pośrednictwem sklepu internetowego WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM, a także poprzez
wiadomości mailowe z elektronicznych skrzynek pocztowych Kupującego, wiążą Kupującego i
Kupujący zobowiązuje się nie podnosić zarzutów w tym zakresie wobec MANSA MUSA.
11. W terminie 5 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia przez MANSA MUSA, MANSA MUSA jest uprawniona do odmowy realizacji Umowy (tj. ma prawo odstąpić od
Umowy) bez żadnych ujemnych konsekwencji prawnych i finansowych dla siebie, w
przypadku:
1. opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań pieniężnych
należnych MANSA MUSA z jakiegokolwiek tytułu,

2. naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec MANSA MUSA
wynikających z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami,
3. posiadania przez MANSA MUSA informacji o niezadowalającej kondycji
finansowej Kupującego.
12. W przypadku opóźnienia w realizacji przez Kupującego wymagalnych zobowiązań wobec
MANSA MUSA, MANSA MUSA ma prawo wstrzymać realizację Umowy do
momentu zapłaty przez Kupującego (wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie) wszystkich
wymagalnych zobowiązań, o czym MANSA MUSA poinformuje Kupującego.
Wystąpienie okoliczności wskazanej w zdaniu pierwszym powoduje przedłużenie terminu
realizacji Umowy o czas pomiędzy poinformowaniem Kupującego o niezapłaconych
a wymagalnych zobowiązaniach a uregulowaniem przez Kupującego wszystkich wymagalnych
zobowiązań. Wstrzymanie się przez MANSA MUSA z realizacją Umowy w
okolicznościach opisanych w niniejszym postanowieniu powyżej, nie jest niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy i nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji
prawnych i finansowych dla MANSA MUSA. Jeżeli pomiędzy MANSA MUSA
a Kupującym zawarte są inne umowy sprzedaży lub dostawy, MANSA MUSA ma
prawo do wstrzymania jakichkolwiek dostaw na rzecz Kupującego.
13. W przypadku, gdy MANSA MUSA nie może zrealizować całości lub części Zamówienia,
np. z uwagi na braki w jego magazynach Towarów lub z powodu innych przyczyn, za które
MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności, wówczas MANSA MUSA ma
prawo w takiej części wstrzymać realizację Umowy do momentu dostarczenia tych Towarów
do MANSA MUSA lub do czasu ustania innych przyczyn, nie dłużej jednak niż na 30 dni,
o czym MANSA MUSA poinformuje Kupującego. Wystąpienie przesłanki wskazanej w
zdaniu pierwszym, powoduje przedłużenie terminu realizacji Umowy o czas trwania
przyczyny, nie dłużej niż o 30 dni. Wstrzymanie się przez MANSA MUSA z realizacją
Umowy w okolicznościach opisanych w niniejszym postanowieniu powyżej, nie jest
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy i nie powoduje żadnych ujemnych
konsekwencji prawnych i finansowych dla MANSA MUSA. W przypadku takim MANSA MUSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą po
stronie Kupującego lub jego kontrahentów na skutek wstrzymania wykonania Umowy, w
szczególności zaś za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utracone korzyści, a także
jakiekolwiek inne straty o charakterze finansowym. Wstrzymanie wykonania Umowy z
przyczyn wskazanych powyżej nie stanowi zmiany terminu dostawy i nie może być podstawą
odstąpienia przez Kupującego od Umowy.
14. MANSA MUSA informuje Kupującego o faktycznym terminie dostawy Towarów, a
Kupujący zobowiązany jest przygotować się do odbioru Towarów we wskazanym przez
MANSA MUSA terminie.
15. Jeśli MANSA MUSA składa Kupującemu indywidualną ofertę sprzedaży, wówczas
oferta ta wiąże MANSA MUSA przez 14 dni od dnia jej wysłania przez MANSA MUSA, o ile w treści oferty nie wskazano inaczej.
V. Cena i warunki płatności
1. Na podstawie Umowy, Kupujący zapłaci MANSA MUSA Cenę za Towar, określoną
przez MANSA MUSA w Przyjęciu Zamówienia. Jeżeli nie ustalono inaczej, podstawą

ustalenia Ceny, będą ceny Towarów MANSA MUSA, obowiązujące w dniu Przyjęcia
Zamówienia.
2. Zapłata może zostać dokonana w formie:
a) za pobraniem – przy odbiorze Towarów,
b) poprzez przedpłatę:
· przelewem na rachunek bankowy MANSA MUSA, podany w Przyjęciu
Zamówienia,
· systemem płatności on-line PayPAL – system administrowany przez PayPAL
Polska spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113, Warszawa, System płatności
realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard,
MasterCard Electronic oraz Maestro,
· systemem płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay
S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem
http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, System płatności realizuje
płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
Electronic oraz Maestro,

3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem, Kupujący zobowiązany jest
do dokonania zapłaty Ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania Przyjęcia Zamówienia, chyba
Strony zgodnie postanowią inaczej.
4. W szczególnych przypadkach, MANSA MUSA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie MANSA MUSA ma prawo do naliczania odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
6. W przypadku nieokreślenia przez Kupującego tytułu danej płatności, MANSA MUSA
jest uprawniona do zaliczenia danej płatności na poczet wymagalnego długu Kupującego
wobec MANSA MUSA, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej
wymagalnego. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem,
MANSA MUSA jest uprawniona, bez względu na odmienną dyspozycję Kupującego,
zaliczyć daną płatność w pierwszej kolejności na związane z nią odsetki za opóźnienie.
7. Potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec MANSA MUSA
ze wzajemnymi wierzytelnościami MANSA MUSA wobec Kupującego jest dopuszczalne
wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą MANSA MUSA.
8. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu w płatności Ceny lub części Ceny
powyżej 30 dni, MANSA MUSA ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W takim przypadku MANSA MUSA jest uprawniona do zatrzymania zaliczki
uiszczonej przez Kupującego na poczet Ceny, na co Kupujący wyraża zgodę.
9. Do czasu uiszczenia całości Ceny MANSA MUSA zastrzega własność zamówionych
Towarów.
10. Jeżeli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez MANSA MUSA, odbioru
Towaru w ustalonym terminie, Cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak,
jakby wydanie Towaru odbyło się zgodnie z treścią Przyjęcia Zamówienia.
11. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności Ceny.

VI. Warunki dostawy, wykonanie Umowy
1. MANSA MUSA zobowiązuje się wyłącznie do wydania Kupującemu Towaru oraz
przeniesienia na Kupującego własności tego Towaru, po otrzymaniu od Kupującego całej
Ceny. Wydanie Towaru następuje na zasadach określonych w formule EXW [Ex Works]
INCOTERMS 2010 z magazynu MANSA MUSA lub jej dostawcy.
2. MANSA MUSA realizuje wysyłkę Towarów wyłącznie na adres na terytorium Polski.
3. Realizacja wydania Towarów przewoźnikowi przez MANSA MUSA następuje:
a) po Przyjęciu Zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,
b) po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy – jeżeli wybrano przedpłatę,
c) przy on-line – z chwilą otrzymania pozytywnej weryfikacji.
4. Zobowiązanie MANSA MUSA, z tytułu Umowy, zawartej zgodnie z RdP, nie obejmuje w
szczególności obsługi technicznej odnośnie wykorzystania Towaru. Odmienne postanowienia
mogą być przyjęte przez Strony wyłącznie na podstawie dodatkowego, pisemnego
porozumienia.
5. Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu Towaru, chyba że Strony w dodatkowym
pisemnym porozumieniu lub Przyjęciu Zamówienia postanowiły inaczej.
6. Wydanie Towaru następuje w chwili wydania Towaru przewoźnikowi. Strony mogą ustanowić
inne miejsce i chwilę wydania Towaru, stosując reguły handlu INCOTERMS 2010 albo w inny
sposób zgodnie przyjęty przez Strony na piśmie.
7. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, wydanie Towaru może odbywać się partiami.
8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z MANSA MUSA na Kupującego
z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
9. W przypadku, gdy Strony nie uzgodniły szczegółowo jakości Towaru, będącego przedmiotem
Umowy Stron, MANSA MUSA sprzeda Kupującemu Towar o jakości odpowiadającej
średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju Towarów.
10. W przypadku, gdy Strony nie umówiły się  szczegółowo w zakresie opakowania Towaru,
MANSA MUSA sprzeda Kupującemu Towar opakowany lub pozbawiony opakowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami obowiązującymi w przedsiębiorstwie
MANSA MUSA lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.
11. Jeśli Kupujący żąda opakowania Towaru w inny sposób, niż to wynika z pkt VI ppkt. 10 RdP,
koszt opakowania obciąża Kupującego.
12. Koszt żądanego przez Kupującego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas
transportu obciąża Kupującego.
13. W wypadku braku terminowej zapłaty za Towar, Kupujący traci prawo do zgłaszania roszczeń
z tytułu zawartej Umowy wobec MANSA MUSA.
14. Kupujący zobowiązany jest skontrolować odebrany Towar, w szczególności jakość, ilość i
asortyment dostarczonych Towarów niezwłocznie po jego wydaniu i dokonać właściwej
adnotacji na liście przewozowym, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z
właściwymi przepisami przewozowymi) i MANSA MUSA, w formie pisemnej,
ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi MANSA MUSA, na jej żądanie, zbadanie, w niezwłocznym terminie, Towarów w stanie
niezmienionym. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towarów bez ich zbadania lub

niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Towarów będzie uważane za
potwierdzenie, że MANSA MUSA wydała Towary zgodne z Umową, w szczególności
we właściwej ilości i jakości oraz zgodne z Przyjęciem Zamówienia.
15. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe
wykonanie niezwłocznej kontroli wydanego Towaru, kontrola przy odbiorze powinna
obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia
Towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Niezwłocznie, kiedy stanie się to
obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu Towaru, zanim zostanie on
wykorzystany, nie później niż 2 dni od wydania powinna być przeprowadzona szczegółowa,
pełna kontrola Towaru.
16. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od MANSA MUSA jakichkolwiek roszczeń
z tytułu braków ilościowych lub niezgodności Towaru z Umową – Kupujący zobowiązany jest
dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w punktach poprzedzających, w
szczególności zgłosić MANSA MUSA stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich
ustaleniu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania Towaru.
17. W przypadku nieodebrania Towarów przez Kupującego lub niepotwierdzenia dokonania
odbioru przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi MANSA MUSA, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych
przez MANSA MUSA w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany
jest pokryć wszelkie koszty przechowania, ubezpieczenia oraz ponownego transportu
Towarów do miejsca ich dostawy.
 
VII. Siła wyższa
1. MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom
wynikającym z zawarcia lub wykonywania Umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego
wyłącznej winy.
2. MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, będące skutkiem: wojny, ryzyka wybuchu
wojny oraz zamieszek, działania władz w kraju i za granicą utrudniającego działalność
podmiotów, pożaru, strajku, eksplozji, braku siły roboczej, sporu pracowniczego,
zablokowania ruchu drogowego, braku środka transportu, powodzi, strajku okupacyjnego,
trzęsienia ziemi, epidemii, naruszenia umów z dostawcami, niemożności realizacji dostaw z
powodu złych warunków pogodowych, sabotażu i ogólnie wszelkich nieprzewidzianych
okoliczności zarówno w kraju jak i za granicą, wskutek których nie będzie można obiektywnie
wymagać od MANSA MUSA, by należycie zrealizowało Umowę zawartą z Kupującym.
3. MANSA MUSA zobowiązana jest dołożyć należytej staranności, aby poinformować
Kupującego o charakterze okoliczności pozostających poza kontrolą MANSA MUSA
oraz spodziewanym czasie ich ustąpienia oraz dołoży należytej staranności, aby uniknąć
przyczyny lub ją usunąć oraz podjąć działalność w możliwie najkrótszym terminie.
4. Umowa dotknięta działaniem siły wyższej nie wygasa, lecz termin jej realizacji ulega
przedłużeniu o czas trwania działania siły wyższej. W przypadku zdarzenia spowodowanego
działaniem siły wyższej, MANSA MUSA zwolniona jest w szczególności
z odpowiedzialności z tytułu terminowego dostarczenia Towaru Kupującemu, do czasu
ustania działania siły wyższej. W takim przypadku, MANSA MUSA wykona Umowę

w rozsądnym terminie, po ustaniu działania siły wyższej. Jednakże, w przypadku gdy działania
siły wyższej trwają przez okres przekraczający 60 dni, każda ze Stron jest uprawniona do
odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni, bez prawa do odszkodowania, za pisemnym
powiadomieniem drugiej Strony.
5. Kupujący może odstąpić od Umowy wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie MANSA MUSA
było poważne (tj. dłuższe niż 60 dni). Jeśli Kupujący nie skorzysta z prawa odstąpienia od
Umowy, w terminie wskazanym w pkt VII ppkt. 4 RdP, termin dostawy wskazany w
przesłanym przez MANSA MUSA w zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany
za nowy termin dostawy, wiążący Strony.
VIII. Zakres odpowiedzialności
1. MANSA MUSA udziela Kupującemu gwarancji na okres, w zakresie i na zasadach
wskazanych w osobnym dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został Kupującemu wydany.
2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi, chyba że w indywidualnych pisemnych uzgodnieniach Strony postanowiły inaczej.
3. Jakakolwiek ewentualna odpowiedzialność MANSA MUSA związana z zawarciem
Umowy lub dokonaniem sprzedaży Towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie
obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat
produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
4. Odpowiedzialność za posiadanie przez Towar określonych cech lub za przydatność
dostarczonego Towaru do pożądanych przez Kupującego celów MANSA MUSA ponosi
wyłącznie pod warunkiem, iż udzieliła Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Towar
posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
5. MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez
Towar (w tym Towar będący produktem niebezpiecznym) lub w związku z jego posiadaniem
lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
6. MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej MANSA MUSA. W szczególności MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności za straty,
które Kupujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono.
7. MANSA MUSA nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich występujących
przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze
sprzedanymi Kupującemu przez MANSA MUSA Towarami lub innymi produktami, do
których wytworzenia użyto Towarów sprzedanych Kupującemu przez MANSA MUSA.
8. W szczególności MANSA MUSA nie odpowiada za działania osób trzecich,
nieprawidłowe stosowanie, użycie niezgodne z przeznaczeniem sprzedanego Towaru.
 
IX. Poufność informacji
1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
informacji o warunkach zawartych Umów oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie
uzyskanych podczas negocjacji, zawarcia oraz wykonania Umowy, do której stosuje się RdP,

na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez uprzedniej
zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.
2. Wykorzystywanie danych i informacji wskazanych w pkt IX ust. 1 RdP w innych celach, niż
służących realizacji Umowy, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej ze Stron.
3. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów
kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym
przez prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
4. Obie strony zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia Umowy oraz
Przedmiocie umowy.
X. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z tytułu zawartej Umowy, będzie
sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Poznania.
2. Do Umów zawartych przez MANSA MUSA zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym RdP, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych RdP wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia
posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst RdP nie może
być interpretowany na ich podstawie.
5. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności)
wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody MANSA  MUSA.
6. Wszelkie przewidziane w RdP zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych RdP.
7. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień RdP nie
powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień RdP. Strony
zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie RdP regulacjami, które w
najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub
bezskuteczne.


Przejdź do strony głównej
Kontakt
Blog
Systemy płatności
  • Dotpay
  • Hotpay
  • Bluemedia
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu